Jesper Carlsen:

Latente rum


08.05. - 16.6. 2024

åbning onsdag 08.05. 17.00 - 20.00 

åbningstider
LATENTE RUM er anden del af forårets udstillinger om arkitektur og repræsentation. ARV handlede om omgangen med det forgangne i form af dokumentation af modernismens bygninger et specifikt sted og med arkitekturfotografiet som medie. Til LATENTE RUM skaber billedkunstner Jesper Carlsen en række nye værker, som arbejder med rum som muligvis eksisterer, men indtil videre er skjult; som endnu ikke er kommet til udfoldelse.Hvor ARV viste analog og digital fotografi - kamerabaseret arbejde, som kun kunne skabes derude i den fysiske verden, vil Jesper Carlsen med LATENTE RUM vise os det syntetiske billede - værker, som er et kig ind i den akkumulation af billeder, vi omgiver os med. De værker Jesper Carlsen viser os er ikke klassisk fotografi, men snarere et aftryk af den gradvise opsamling og lagring af billeder, der er sket siden internettets fremkomst op til i dag, hvor mængden er øget i en sådan grad, at neurale netværk nu er i stand til selv at danne perfekte, syntetiske billeder - skrevet ikke med lys, men med koder. LATENTE RUM er en del af Copenhagen Photo Festival 2024 og vil være et omdrejningspunkt for den vigtige samtale om, hvor fotografiet står lige nu, et par år inde i (kommerciel) AI. Der er i øjeblikket en stor polarisering, hvor mange ser fotografiet truet af AI. Med LATENTE RUM vil Prospekt gerne se på, om enderne kan mødes; hvor der er sammenfald og modsætninger i dannelsen af billeder. Processen hen mod etablering af den fotografiske proces, baseret på rennaisancens perspektivlære og kemisk indsigt, finder sine paralleller i de erkendelser indenfor data-teknologi, som nu har ført til de muligheder vi ser disse år med såkaldt kunstig intelligens, som snarere er en spejling af vores pixelbaserede efterladenskaber. Til LATENTE RUM har Jesper Carlsen scannet Prospekt og ladet disse informationer glide sammen med digitale værktøjers muligheder. Resultatet er en ny tids afbildning af rum. Støttet af Københavns kommune rådet for visuel kunst, Statens kunstfond og Dreyers fond. 

LATENT SPACES is the second part of the spring exhibitions on architecture and representation. The previous ARV (HERITAGE) was about dealing with the past in the form of documentation of modernist buildings in a specific place and with architectural photography as a medium. For LATENT SPACES, visual artist Jesper Carlsen creates a number of new works that interact with spaces that may exist, but are so far hidden; which has not yet come to fruition.

Where ARV showed analog and digital photography – camera-based work that could only be created out there in the physical world, Jesper Carlsen on the other hand with LATENT SPACES will show us the synthetic image – works that are a peek into the accumulation of images we surround ourselves with. The works Jesper Carlsen shows us are not classical photography, but rather an imprint of the gradual collection and storage of images that has occurred since the advent of the Internet up to today, where the amount has increased to such an extent that neural networks are now able to form perfect, synthetic images themselves – written not with light, but with codes.

LATENT SPACES is part of Copenhagen Photo Festival 2024 and will be a focal point for the important conversation about where photography stands right now, a few years into (commercial) AI. There is currently a great polarization, with many seeing photography threatened by AI. With LATENT SPACES, Prospekt wants to see if the ends can meet; where there are coincidences and contradictions in the formation of images.

The process towards establishing the photographic process, based on the perspective theory of the rennaisance and chemical insight , finds its parallels in the realizations within data technology that have now led to the opportunities we see these years with so-called artificial intelligence, which is rather a reflection of our pixel-based leftovers.

For LATENT SPACES, Jesper Carlsen has scanned Prospekt and let this information flow into his art together with the use of digital tools. The result is a new depiction of space.

Supported by the City of Copenhagen, the Council for Visual Arts, the Danish Arts Foundation and Dreyer’s Foundation.